Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Οι κανόνες μπήκαν. Περιμένουμε την εφαρμογή τους!

Μερικά από τα προβλεπόμενα στη νέα κανονιστική απόφαση του Δήμου για τη χρήση των πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων :

Πεζοδρόμια: Καταστήματα που βρίσκονται σε πεζοδρόμια και προς την οικοδομική γραμμή επιτρέπεται η ανάπτυξη μιας σειράς τραπεζοκαθισμάτων με την προϋπόθεση το πλάτος να είναι τουλάχιστον 2,50 μέτρα. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος γία την κίνηση των πεζών, αμαξιδίων ΑΜΕΑ κ,λ,π ,πλάτους τουλάχιστον 1,50 μέτρων. Σε πεζοδρόμια μικρότερα των 2,5 μέτρων, δεν χορηγείται καμία άδεια κατάληψης
Η σκίαση των χώρων μπορεί να γίνεται, με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20μ. από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα ή με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα υαλόφρακτων ανεμοφρακτών ύψους έως 1,40μ Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, τραπεζοκαθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.).
Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά ευαίσθητα από άποψη αισθητικής εικόνας σημεία της πόλης ,θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό που θα εκπονεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

Πεζοδρόμιο της Παραλίας: Τα καταστήματα που βρίσκονται Νότια της παραλιακής οδού απαγορεύεται να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα.


Πεζόδρομοι: Καταστήματα που βρίσκονται σε πεζόδρομους πλάτους μικρότερου των 7,50 μέτρων η επιφάνειακατάληψης θα περιορίζεται αμφίπλευρα έτσι ώστε να μένει ελεύθερος διάδρομος πλάτους τουλάχιστον 3 μέτρων γιατην κίνηση πεζών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Στην περίπτωση πεζοδρόμων πλάτους μικρότερου των 3,50μέτρων επιτρέπεται η ανάπτυξη μιας σειράς τραπεζοκαθισμάτων με την προϋπόθεση ότι το εναπομένον ελεύθερο πλάτος για την κίνηση των πεζών θα είναι τουλάχιστον 1,50 μέτρο.

Πλατείες: Επί των πλατειών η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων γίνεται μόνο στην πρόσοψη του καταστήματος σε ποσοστό μικρότερο του 40% της συνολικής επιφάνειας της πλατείας.Απαγορεύονται οι μόνιμες και κάθε άλλου είδους κατασκευές πλην ομπρελών
Αλσύλιο Κάτω Διμηνιού : Να παραχωρηθεί έκταση στον κοινόχρηστο χώρο του δασυλλίου, όση και οι προσόψεις των καταστημάτων που βρίσκονται έναντι του δασυλλίου με 20 μέτρα βάθος που θα αρχίζει από το τέλος της ράμπας και μόνο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.Να απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση ή κατασκευή στο χώρο αυτό διαφορετικά ο Δήμος θα προβεί στην αφαίρεση της άδειας.

Αιγιαλός: Η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων (αιγιαλού) για την ανάπτυξη τους (ομπρέλες-ξαπλώστρες) μπορεί να γίνεται από τον Δήμο στα καταστήματα και μόνο στην προβολή των καταστημάτων

Περίπτερα σε πεζοδρόμια θα πρέπει να αφήνουν υποχρεωτικά ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μ για την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Στον παραχωρούμενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο σταντ πώλησης εντύπων, ενός (1) ψυγείου παγωτών και ενός (1) απλού ή διπλού ψυγείου αναψυκτικών

Χρήση αίθουσας θεάτρου: Ο χώρος του θεάτρου θα διατίθεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη σχολικών αναγκών για πολιτιστικές εκδηλώσεις, κυρίως των μαθητών, αλλά και πολιτιστικών φορέων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δήμο και έγκριση από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και ο χώρος παραχωρείται πάντοτε αδαπάνως με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει εισιτήριο. Εάν πρόκειται για εκδήλωση πολιτιστικών φορέων εκτός σχολικής κοινότητας, υποβάλλεται αίτηση στο Δήμο και η έγκριση παρέχεται από το Δήμαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο Αντιδήμαρχο. .
Όσοι φορείς (Θίασοι κ.λ.π.) έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα θα καταβάλλουν επιπλέον ποσό, εκτός της καταβολής εξόδων καθαριότητας και ηχητικής κάλυψης

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου, με απόφαση της Δημοτικής Αρχής και εκτός από το αναλογούν τέλος:
• χρηματικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος χρήσης ανά τετραγωνικό μέτρο, για χώρους που επιτρέπεται η χρήση τους.
• χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, για χώρους που δεν επιτρέπεται η χρήση τους.
• Εάν συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιμα.
• Αν εξακολουθεί η παράβαση, αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζοκαθισμάτων), με την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης. Στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί άδεια ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου.
• Εκτός του χρηματικού προστίμου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, καθώς και τη χρήση καθ' υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες και τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.